top of page

Algemene voorwaarden .

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig.

 1. Bestellingen door de koper geplaatst op de website van deBoekmakerij, kunnen niet worden vernietigd behoudens binnen de hierna vermelde wettelijke verzakingstermijn. Binnen 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de bestelling, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan schriftelijk (brief of e-mail) op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig.
   

 2. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Indien de koper de goederen ontvangen heeft en volgens de voornoemde procedure afziet van de aankoop, is de koper ertoe gehouden deze goederen op zijn kosten, in onbeschadigde toestand aan de verkoper terug te bezorgen.  In voorkomend geval zal deBoekmakerij het bedrag van de aankoop binnen een termijn van 30 dagen terugstorten, zonder kosten aan te rekenen.
   

 3. Portokosten zijn ten laste van de bestemmeling en worden berekend op basis van de geldende normen toegepast door de nationale vervoerbedrijven van boeken.
   

 4. Verzendingen gebeuren steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant, ongeacht het vervoermiddel.
   

 5. De facturen van deBoekmakerij zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere overeenkomst gesloten werd.
   

 6. Eventuele klachten dienen schriftelijk (brief of e-mail) toe te komen binnen de 8 kalenderdagen na de levering.
   

 7. Schuldvorderingen welke mits tussenkomst van derden moeten worden geïnd, worden verhoogd met 10%, met een minimum van € 50.
   

 8. Ingeval van niet-tijdige betaling heeft deBoekmakerij het recht een nalatigheidsinterest aan te rekenen van 1% per maand. Na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20% verhoogd worden, met een minimum van € 50, als schadeloosstelling.
   

 9. Zolang de bestemmeling de factuur niet volledig heeft betaald, blijven de geleverde goederen volledig en uitsluitend eigendom van deBoekmakerij . Bij doorlevering van goederen aan derden dient de bestemmeling van de factuur hun dit eigendomsvoorbehoud ter kennis te brengen.
   

 10. Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het arrondissement Leuven worden beslecht. 

bottom of page